Menu

我的研华会员注册

「我的研华」为研华客户专属电子棋牌平台平台。成为研华会员,您将收到最新幸运棋牌app资讯、研讨会邀请和线上商店特殊优惠。

立即注册,启用您的会员电子棋牌平台!

注册

工业无线通讯设备

研华的工业级无线幸运棋牌娱乐包括:WLAN(无线局域网)、移动蜂窝网络、提供IEEE 802.11a/n & b/g/n AP,串口至WLAN,串口至移动蜂窝网络(GPRS/GSM、3G UMTS/HSDPA)设备电子棋牌平台器。研华的工业无线幸运棋牌娱乐提供优越的数据传输和连通性,便于随时随地实时访问网络资源。

幸运棋牌app型录

相关资源

Contact Advantech

400-810-0345(销售)
400-810-8389(客服)

Contact Advantech